Mänskliga rättigheter & arbetsförhållanden

Leverantörsled inom mode och textilbranschen lägger ett ansvar på dig som beställare och inköpare; hur kan de mänskliga rättigheterna garanteras? Hur påverkas arbetaren som utför produktionen av våra produkter?


Kursens innehåll


Här får du en genomgång av den internationellt förankrade processen Human rights due diligence. Vad är det och hur kan den fungera som ett verktyg för hållbarare leverantörsled generellt?
Vi tittar också närmare på just mode- och textilbranschens utmaningar kopplat till leverantörers arbetsförhållanden. Hur bör vi planera, arbeta med och följa upp ansvarsfulla inköpsmetoder för att skapa rättvisa förutsättningar och hållbara leverantörskedjor?
Vad är viktigt att tänka på när man jobbar fram sin code of conduct? Hur bör vi kommunicera vår design och kravställan mot produktionen, men ändå respektera arbetarnas situation och förutsättningar? Dagens kunder och konsumenter undrar över hur branschen jobbar med dessa frågor idag, så hur kan vi svara dem?


Kursen är ursprungligen framtagen i projektet re:skills Textile & Fashion mellan åren 2020-2022. Projektet finansierades av ESF, Europeiska Socialfonden.


Omfattning


Kursen är uppbyggd av moduler och avslutas av ett antal Quiz-frågor. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.
Du har tillgång till kursen i 8 veckor.


Efter avslutad kurs


Efter genomförd kurs har du en bra första grund för vidare kompetensutveckling och djupare utbildning inom ämnet.


Kursledare


Henrik Lindholm verksamhetschef på ETI Sverige
 

Mänskliga rättigheter & arbetsförhållanden

Kursstart: Löpande

Studieort: Distans - Digital

Kursform: Grundkurs

Omfattning: 10 timmar

Studietakt: -

Pris: 4500 SEK